Loading

ОБЯВА

08 Sep '14

Обществен достъп до Проект на план за управление на резерват „Чупрене”

Във връзка с изпълнението на обществена поръчка „Разработване на планове за управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната Кория” и поддържан резерват „Ибиша”, с възложител РИОСВ-Монтана и договор за изпълнение на цитираната обществена поръчка № ОПОС-2-Д-13 от 02.04.2014 г., сключен между РИОСВ-Монтана и „П-Юнайтед“ ООД, обявяваме обществен до следния документ:

Проект на план за управление на  резерват „Чупрене”

Съгласно техническата ни документация по горецитираната обществена поръчка, общественият достъп е не по - малко от 20 дни преди провеждане на официалното обществено обсъждане, което ще се проведе на 8-ми Октомври 2014 г. в Община Чупрене.

Становища по плана за управление може да изразите на:
e-mail: mail@p-united.org

До "П-Юнайтед" ООД, Адрес: 1799 София, бул. “Климент Охридски” 14, ет. 3, офис 311

До РИОСВ-Монтана, Адрес: гр. Монтана 3400, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3