Loading

ПРОЕКТ

08 Aug '14

Доклад за ЕО на специализиран подробен устройствен план на зона за превантивни защитни мерки около АЕЦ „Козлодуй“, изготвен от П-Юнайтед ООД, беше одобрен от ВЕЕС към МОСВ

„Проект на специализиран подробен устройствен план (СПУП) на зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) около АЕЦ „Козлодуй“ получи положителна оценка на изготвената от П-Юнайтед ООД екологична оценка (ЕО) на ВЕЕС към МОСВ.

Територията в обхвата на плана не попада и не граничи със защитени зони от мрежата Натура 2000. Съгласно становище на компетентния орган МОСВ, към Доклада за ЕО не бе необходимо изготвянето на Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционното предложение с предмета и целите на Защитени зони от мрежата Натура 2000.

Процедурата по оценка на качеството на доклада за екологична оценка за плана на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и ВЕЕС преминаха успешно. Процедурата протече в следния ред:

Инвеститорът внесе изготвения от П-Юнайтед Доклад за екологична оценка  в МОСВ за оценка на качеството. МОСВ даде положителна оценка на Доклада за ЕО на горепосоченото инвестиционно предложение.

Като последваща стъпка горепосоченият Доклад за ЕО бе разгледан на заседание на Висшия експертния екологичен съвет (ВЕЕС) при МОСВ. На заседанието ВЕЕС при МОСВ разгледа и одобри Доклад за ЕО на плана на „АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

Докладът за ЕО на плана на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД бе изготвен от екип от над 10 независими експерти на П-Юнайтед ООД, в продължение на 1,5 година.

Решение на ВЕЕС за одобряване на Доклада за ЕО може да видите тук
(Решение МО 4-3/2014)
.