Loading

ПРОЕКТ

07 May '14

Обществена поръчка с предмет: „Разработване на план за управление на резерват „Бели Лом” и разработване на план за управление на защитена местност „Ломия”, включително и изработване на специализирана карта””

П-Юнайтед сключи договор за изпълнението на обособена позиция 2 от обществена поръчка с предмет: Разработване/актуализиране на планове за управление на резерват, поддържан резерват и защитени местности в териториалния обхват на РИОСВ-Русе, с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Актуализиране на план за управление на поддържан резерват „Сребърна” и разработване на план за управление на защитена местност „Пеликаните”, включително и всички необходими геодезически заснемания.

Обособена позиция № 2: Разработване на план за управление на резерват „Бели Лом” и разработване на план за управление на защитена местност „Ломия”, включително и изработване на специализирана карта.

Като Изпълнител на Обособена позиция 2, П-Юнайтед трябва да извърши: Проучване/инвентаризация на видовия състав и здравословното състояние на горските екосистеми и на флората и фауната в резервата. Изготвяне на планове за управление, вкл. приложенията към тях на резерват „Бели лом” и защитена местност „Ломия”. Изготвяне на ГИС за резерват „Бели лом” и защитена местност „Ломия”. Изработване на специали­зи­рана карта на резерват „Бели Лом” и защитена местност „Ломия”. Отпечатване и обществени обсъждания на плана за управление на резервата.

Обществената поръчка се провежда в изпълнение на дейностите по проект № DIR -5113325-6-96 “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма ,,Околна среда 2007-2013” по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, по който РИОСВ-Русе е бенефициент.
Срокът за изпълнение на обособена позиция 2 от обществената поръчка е до 15.12.2014 г.