Loading

ПРОЕКТ

10 Apr '14

Обществена поръчка с предмет: „Разработване на планове за управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната Кория” и поддържан резерват „Ибиша””

"П-Юнайтед" кандидатства и спечели изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Разработване на планове за управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната Кория” и поддържан резерват „Ибиша””, с възлагащ орган РИОСВ-Монтана.

Целта на обществената поръчка е разработване на планове за управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната кория” и поддържан резерват „Ибиша”.

Като част от изпълнението на тази обществена поръчка, П-Юнайтед, като изпълнител, ще изготви 10-годишни Планове за управление на следните защитени територии: резерват „Чупрене”, резерват „Горната кория” и поддържан резерват „Ибиша“. Ще осигури необходимата актуална информация за биологичното разнообразие в съответния резерват/поддържан резерват чрез инвентаризация, изследвания, анализи, оценки и др.. Ще осигури база от данни за гореспоменатите защитени територии и ще набележи мониторингови схеми за нейното допълване. Ще определи режимите и нормите за ползване на територията, както и ще определи приоритети и мерки за развитие и ползване и действия за изпълнението на поставените задачи и др..
Гореспоменатата обществена поръчка се провежда в изпълнение на дейностите по проект “Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната кория” и поддържан резерват „Ибиша” с номер DIR-5113325-11-107, по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, референтен номер на процедурата BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 31.10.2014 г.