Loading

ПРОЕКТ

10 Mar '14

Обществена поръчка „Извършване на предварителна оценка, екологична оценка и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г.“

Обществената поръчка има две обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на предварителна оценка на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г. и Обособена позиция 2: Извършване на екологична оценка и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.

Възлагащ орган на обществената поръчка е Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ).

"П-Юнайтед" кандидатства и спечели изпълнението на Обособена позиция 2 от обществената поръчка, а именно: Извършване на екологична оценка и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г".

Целта на обществената поръчка по обособена позиция 2 е да се опишат, идентифицират и оценят предполагаемите въздействия върху околната среда от прилагането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, които трябва да бъдат взети предвид при нейната подготовка и прилагане.

Обществената поръчка се провежда в изпълнение на дейностите по проект №BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“, реализиран в рамките на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОП “Конкурентоспособност“.
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 6 месеца.