Loading

ПРОЕКТ

10 Feb '14

Доклад по ОВОС за изграждане на ХКМВЕЦ „Белирент 2-4”, изготвен от П-Юнайтед ООД беше одобрен от ЕЕС към РИОСВ Монтана

"П-Юнайтед" приключи успешно процедурата по ОВОС на „Белирент“ ЕООД. Инвестиционното предложение на „Белирент“ ЕООД за „Проектиране, построяване и пускане в редовна експлоатация на каскада от нови хидрокинетични малки водноелектрически централи: ХКМВЕЦ „Белирент 2“, „Белирент 3“ и „Белирент 4“ получи положителна оценка на изготвената от П-Юнайтед ООД оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка на съвместимостта на ЕЕС към РИОСВ-Монтана.

ИП не попада и не граничи със защитени зони от мрежата Натура 2000. Съгласно становище на компетентния орган РИОСВ-Монтана, към Доклада за ОВОС бе необходимо изготвянето на Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционното предложение с предмета и целите на Защитени зони от мрежата Натура 2000. Екип високо квалифицирани експерти от П-Юнайтед изготвиха Оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с най-близо разположените до района на ИП защитени зони - Защитена зона BG0000614 „Река Огоста” и Защитена зона BG0000517 „Портитовци-Владимирово” по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Съгласно заключението на колектива експерти, изготвил ДОС, при прилагането на смекчаващите мерки, ИП е съвместимо с предмета и целите на ЗЗ BG0000614 „Река Огоста” и ЗЗ BG0000517 „Портитовци-Владимирово” и няма да има негативно влияние върху тях.

Процедурата по оценка на качеството на доклада за оценка на въздействието върху околната среда и доклада за оценка на съвместимостта за инвестиционното предложение на „Белирент“ ЕООД, общественото обсъждане и ЕЕС преминаха успешно. Процедурата протече в следния ред:

Инвеститорът внесе изготвения от П-Юнайтед Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение в РИОСВ-Монтана за оценка на качеството. РИОСВ-Монтана даде положителна оценка на Доклада за ОВОС и Доклада за оценка на съвместимостта на горепосоченото инвестиционно предложение. Като следваща стъпка бе насрочена дата за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение, което се проведе в Община Бойчиновци, кметство с. Лехчево и кметство с. Бели брод на 20  декември 2013 г. На общественото обсъждане експерти от П-Юнайтед представиха Доклада за ОВОС и доклада за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение на „Белирент“ ЕООД.
Заинтересованите лица поставиха въпроси по компонентите на околната среда, и извършената от експертите на П-Юнайтед оценка на въздействието. На въпросите им експертите от П-Юнайтед дадоха пълен и професионален отговор.

Протоколът от общественото обсъждане, включително поставените въпроси и дадените отговори бе внесен в РИОСВ-Монтана.
Като последваща стъпка горепосоченият Доклад за ОВОС бе разгледан на заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Монтана. На заседанието ЕЕС при РИОСВ-Монтана разгледа и одобри Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение на „Белирент“ ЕООД.

Докладът за ОВОС на ИП на „Белирент“ ЕООД бе изготвен от екип от 10 независими експерти на П-Юнайтед ООД, в продължение на 1 година.

Решение на ЕЕС за одобряване на Доклада за ОВОС може да видите тук (Решение МО 1-1/2014).