Loading

ПРОЕКТ

10 Dec '13

Проект за оценка и контрол на качеството на данните от картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове и минимизиране на рисковете за дивите птици

Във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за оценка и контрол на качеството на данните от картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове и минимизиране на рисковете за дивите птици”, с възложител МОСВ, П-Юнайтед внесе за оценка Окончателен доклад по договора. Окончателният доклад е изготвен от експертите на П-Юнайтед и консорциум „ПЕБ“ като изпълнител.

Комисия, сформирана от експерти на МОСВ, разгледа Окончателния доклад по договора за оценка и контрол на качеството на данните от картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове и минимизиране на рисковете за дивите птици, включително приложенията към него, и го прие без забележки.

Съгласно извършената от комисията проверка, П-Юнайтед и консорциум „ПЕБ“ като изпълнител на договора, е спазил изискванията, посочени в Техническите спецификации по проекта.

Окончателният доклад е изготвен за отчитане на работата, извършена по проекта, от експертите на П-Юнайтед и консорциум „ПЕБ“, по всички обособени позиции, включени в проекта, както следва:
мониторинг на Безгръбначни животни
мониторинг на Риби
мониторинг на Земноводни и влечуги
мониторинг на Бозайници, без прилепи
мониторинг на Прилепи
мониторинг на Висши растения, мъхове и природни местообитания
мониторинг на Птици

Мониторинг и картиране по съответните обособени позиции бе проведен в 19 защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Теренната и камерална работа бе извършена в рамките на 6 месеца, от над 40 високо квалифицирани експерти с богат опит в областта на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, прилепи, висши растения, мъхове и природни местообитания и птици.