Loading

ПРОЕКТ

10 Oct '13

Докладът за ОВОС на инвестиционно предложение „Депо за индустриални отпадъци в индустриалната зона на гр. Перник” беше одобрен от ЕЕС към РИОСВ-Перник

П-Юнайтед успешно приключи процедурата за ОВОС на „Стомана Индъстри“ АД. Инвестиционното предложение на „Стомана Индъстри“ АД за изграждане на „Депо за индустриални отпадъци в индустриалната зона на гр. Перник“ получи положителна оценка на изготвената от П-Юнайтед ООД оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на ЕЕС към РИОСВ-Перник.

Съгласно становище на компетентния орган РИОСВ-Перник, към Доклада за ОВОС не бе необходимо изготвянето на Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Процедурата по оценка на качеството на доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение на „Стомана Индъстри“ АД, общественото обсъждане и ЕЕС преминаха успешно. Ето и как протече процедурата накратко:

Инвеститорът „Стомана Индъстри“ АД внесе изготвения от П-Юнайтед Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение в РИОСВ-Перник за оценка на качеството. РИОСВ-Перник даде положителна оценка на Доклада за ОВОС на горепосоченото инвестиционно предложение.
Като следваща стъпка бе насрочена дата за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение, което се проведе в община Перник, кв. Изток и кв. Църква на 06 и 07  август 2013 г. На общественото обсъждане експерти от П-Юнайтед представиха Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение на „Стомана Индъстри“ АД.
Заинтересованите лица поставиха въпроси по отделни компоненти на околната среда, и извършената оценка на въздействието. На въпросите им експертите от П-Юнайтед дадоха изчерпателен, пълен и професионален отговор.

Протоколът от общественото обсъждане, включително поставените въпроси и дадените отговори беше внесен в РИОСВ-Перник.
Като последваща стъпка горепосоченият Доклад за ОВОС бе разгледан на заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Перник. На заседанието ЕЕС разгледа и одобри Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение на „Стомана Индъстри“ АД.

Докладът за ОВОС на ИП на „Стомана Индъстри“ АД бе изготвен от екип от 22 независими експерти на П-Юнайтед, в продължение на 1.5 година.
Решението по ОВОС може да намерите тук.