Loading

ПРОЕКТ

30 Sep '13

Положителна оценка по ОВОС и ДОС – „Белирент“ ЕООД

П-Юнайтед изготви успешно Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционното предложение на „Белирент“ ЕООД за „Проектиране, построяване и пускане в редовна експлоатация на каскада от нови хидрокинетични малки водноелектрически централи: ХКМВЕЦ „Белирент 2“, „Белирент 3“ и „Белирент 4“.

Към Доклада за ОВОС бе необходимо и изготвяне на Доклад за Оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитени зони от Натура 2000.

РИОСВ-Монтана оцени високо професионалната работа на експертите от П-Юнайтед, като даде положителна оценка за качеството на изготвения от тях Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционното предложение.

Като следваща стъпка, предстои насрочване на обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на горепосоченото инвестиционно предложение.