Loading

НОВИНА

10 Sep '13

П-Юнайтед внесе в МОСВ Окончателен доклад по договор за обществена поръчка

Във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за оценка и контрол на качеството на данните от картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове и минимизиране на рисковете за дивите птици”, експертите на П-Юнайтед и консорциум „ПЕБ“, като изпълнител, изготвиха Окончателен доклад за отчитане на свършената по проекта работа.

Към момента на предаване на Окончателния доклад по договора в МОСВ, беше свършена 100% от предвидената теренна и камерална работа.

Окончателният доклад включва информация за извършения мониторинг на всички обособени позиции по обществената поръчка, за целия период на изпълнение на договора. Извършен е мониторинг на:
• мониторинг на Безгръбначни животни
• мониторинг на Риби
• мониторинг на Земноводни и влечуги
• мониторинг на Бозайници, без прилепи
• мониторинг на Прилепи
• мониторинг на Висши растения, мъхове и природни местообитания
• мониторинг на Птици

Като последваща стъпка предстои одобрението на Окончателния доклад за оценка и контрол на качеството на данните от картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове и минимизиране на рисковете за дивите птици от МОСВ.