Loading

НОВИНА

15 Aug '13

Приключи успешно обществено обсъждане на инвестиционно предложение „Депо за индустриални отпадъци в индустриалната зона на гр. Перник”

П-Юнайтед ООД изготви Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Депо за индустриални отпадъци в индустриалната зона на гр. Перник”, на “Стомана Индъстри” АД. В изготвянето на ДОВОС участва екип от 22 независими експерти.

Към Доклада за ОВОС не бе необходимо изготвянето на Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитени зони от мрежата натура 2000, поради отдалечеността му от такива зони.

Целта на инвестиционното предложение на „Стомана Индъстри” АД е изграждане на „Депо за индустриални отпадъци в индустриалната зона на гр. Перник“.

Процедурата по оценка на качеството на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и общественото обсъждане преминаха успешно. Накратко процедурата протече в следния ред:

Инвеститорът внесе Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение в РИОСВ-Перник, за оценка на качеството. РИОСВ-Перник даде положителна оценка на посочения ДОВОС.

В последствие бе дадена дата за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение. То се проведе в община Перник, кв. Изток и кв. Църква на 06 и 07  август 2013 г.
На общественото обсъждане експерти от П-Юнайтед представиха резюме на Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение.
Заинтересованите лица поставиха въпроси по отделните компоненти на околната среда, разгледани в ДОВОС и извършената оценка. На въпросите си те получиха експертен изчерпателен отговор. На общественото обсъждане не бяха изразени отрицателни становища, мнения и забележки относно инвестиционното предложение и изготвения ДОВОС. Кметовете на засегнатите общини, както и Българската асоциация на металургичната индустрия подкрепиха реализирането на инвестиционното предложение.

Предстои протоколът от общественото обсъждане, включително поставените въпроси и дадените отговори да бъде внесен в РИОСВ-Перник.

Като последваща стъпка, горепосоченият Доклад за ОВОС ще бъде разгледан на заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Перник.