Loading

НОВИНА

25 Jul '13

МОСВ одобри Междинен доклад по обществена поръчка „Избор на изпълнител за оценка и контрол на качеството на данните от картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове и минимизиране на рисковете за дивите птици”

Във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за оценка и контрол на качеството на данните от картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове и минимизиране на рисковете за дивите птици”, П-Юнайтед ООД изготви Междинен доклад.

Като възлагащ орган на обществената поръчка, Министерството на околната среда и водите (МОСВ), прие изготвения от П-Юнайтед ООД Междинен доклад без забележки.

Междинният доклад включва мониторинг на всички обособени позиции по обществената поръчка:
• мониторинг на Безгръбначни животни
• мониторинг на Риби
• мониторинг на Земноводни и влечуги
• мониторинг на Бозайници, без прилепи
• мониторинг на Прилепи
• мониторинг на Висши растения, мъхове и природни местообитания
• мониторинг на Птици

Мониторинг по съответните групи бе проведен в 19 защитени зони от мрежата Натура 2000, в продължение на 4 месеца, от над 40 експерти.
Организирането и осъществяването на теренната работа и изготвянето на Междинния доклад, е в съответствие с техническите спецификации на МОСВ и Встъпителния доклад, изготвен от П-Юнайтед.

За осъществяването на гореспоменатия мониторинг е следван предварително изготвен график за теренен контрол, съответно за Безгръбначни животни, Риби, Земноводни и влечуги, Бозайници, Прилепи, Висши растения, мъхове и природни местообитания и Птици.

Като последваща стъпка предстои изготвянето от П-Юнайтед на Окончателен доклад за оценка и контрол на качеството на данните от картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове и минимизиране на рисковете за дивите птици.