Loading

НОВИНА

05 Mar '13

„П-Юнайтед“ ООД спечели обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за оценка и контрол на качеството на данните от картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове и минимизиране на рисковете за дивите птици”

Възлагащ орган на обществената поръчка е Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Целта на обществената поръчка е да се извърши оценка и контрол на данните, получени от картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Както и определяне на рискови за дивите птици — по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици (предишна 79/409/ЕИО), територии за изграждане на ветрогенератори, които са резултат от Дейност 4 по проекта.

Проектът се финансира от оперативна програма „Околна среда 2007—2013 г.“ по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биоразнообразието“ проект номер DIR-59318-1-2, с наименование: „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове — фаза I“

Срокът за изпълнение на горецитираната обществена поръчката е 6 месеца.