Loading

ПРОЕКТ

20 Oct '12

„П-Юнайтед“ ООД спечели обществена поръчка за изготвяне на Екологична Оценка (ЕО) на СПУП и сключи договор с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

С Решение № ЕО - 3/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) постановява да се извърши екологична оценка (ЕО) на проект на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) около АЕЦ „Козлодуй“.

Във връзка с това, АЕЦ „Козлодуй“ прави публична покана за възлагане на обществената поръчка. След класиране на участниците в обществената поръчка, АЕЦ „Козлодуй“ като възложител възлага на фирма „П-Юнайтед“ ООД като изпълнител да извърши Екологична оценка (ЕО) на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) около АЕЦ Козлодуй“.