Loading

НОВИНА

26 Sep '12

Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „Химтрейд Комет" ООД

П-Юнайтед успешно изготви документацията по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „Химтрейд Комет" ООД за „Изграждане на собствена офис сграда и фирмен склад за лекарствени средства с обща площ 201 м2, в УПИ XIII-161, кв. 17, местност Лагера, район Красно село", гр. София.

В процеса на работа, от П-Юнайтед бяха предложени екологосъобразни решения за реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение, които бяха приети, както от инвеститора, така и от РИОСВ-София. Направените от П-Юнайтед ООД предложения гарантират опазването на околната среда и здравето на хората и спомогнаха за вземането на решение от страна на РИОСВ-София за неизвършване на ОВОС на това инвестиционно предложение.

На база на внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, РИОСВ-София постановява да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение на „Химтрейд Комет" ООД.