Loading

ПРОЕКТ

01 Jun '12

П-Юнайтед завърши успешно едногодишен мониторинг на прилепи

Изискването за провеждане на едногодишен мониторинг върху прилепи в териториите, предвидени за изграждане на Ветроенергийни паркове, е част от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценката за съвместимост (ОС) с предмета и целите на защитените зони по Натура 2000 в България. Често пъти това е така, независимо, че инвестиционното предложение не засяга територия от мрежата на Натура 2000.

Мониторингът на прилепите има за цел да отговори на някои основни въпроси, елементи на докладите за ОВОС и ОС:
-Какъв е видовият състав на прилепите;
-Съществуват ли места с повишена активност на прилепите;
-Съществуват ли ясно обособени миграционни коридори;
-Ще възникне ли бариерен ефект за мигриращите видове прилепи;
-Оценка на риска от пряк сблъсък и смъртност на индивиди;
-Степен на фрагментация на хабитатите, използвани от прилепите;
-Оценка на потенциалното въздействие върху видове прилепи, предмет на опазване в националната мрежа от защитени зони на Натура 2000.

Задължителни периоди на теренни наблюдения са:
1) Зимуване;
2) Период на пролетни миграции;
3) Размножителен период и период на отглеждане на малките;
4) Летен период на разселване на колониите;
5) Есенен миграционен период.

П-Юнайтед успешно приключи едногодишния мониторинг на прилепи в района на инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк „Зелена енергия - Сакар“, който включва всички горепосочени периоди на теренни наблюдения.
Всички данни за прилепната фауна бяха събрани според най-добрите европейски практики, с използването на съвременни научни методи и подходи.