Loading

ПРОЕКТ

15 May '12

П-Юнайтед успешно приключи процедурата по ОВОС на "Асарел Медет" АД за разширение на промишлената площ на Дружеството.

П-Юнайтед успешно приключи процедурата за ОВОС на Асарел Медет. Инвестиционното им предложение „Разширяване промишлената площ на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище” получи положително решение  на изготвената от П-Юнайтед ООД оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на ВЕЕС към МОСВ.

Към Доклада за ОВОС бе необходимо изготвянето на Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитена зона BG0001389 „Средна гора” и защитена зона BG0002054 „Средна гора” от мрежата Натура 2000.

Процедурата по оценка на качеството на доклада за оценка на въздействието върху околната среда, общественото обсъждане и ВЕЕС преминаха успешно. Накратко процедурата протече в следния ред:
Инвеститорът внесе Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за оценка на качеството. МОСВ даде положителна оценка на посочения ДОВОС, както и на приложеният към него Доклад за оценка за съвместимост (ДОС).
В последствие бе дадена дата за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение. То се проведе в Община Панагюрище на 02  март 2012 г.

На общественото обсъждане експерти от П-Юнайтед представиха кратко резюме на Доклада за ОВОС и ДОС на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица поставиха въпроси по отделните компоненти на околната среда, разгледани в ДОВОС и ДОС и извършената оценка. На въпросите си те получиха изчерпателен отговор.

Протоколът от общественото обсъждане, включително поставените въпроси и дадените отговори беше внесен в МОСВ.
Като последваща стъпка, горепосоченият Доклад за ОВОС бе разгледан на заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при МОСВ. На заседанието ВЕЕС разгледа и одобри Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение на Асарел Медет.