Loading

ПРОЕКТ

20 Apr '12

Докладът за ОВОС на ИП „Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик” беше одобрен от ЕЕС към РИОСВ-Пазарджик

П-Юнайтед успешно приключи процедурата за ОВОС на Община Пазарджик. Инвестиционното им предложение „Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик” получи положителна оценка на изготвената от П-Юнайтед ООД оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на ЕЕС към РИОСВ-Пазарджик.

Към Доклада за ОВОС бе необходимо изготвянето на Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитена зона „Бесапарски ридове” от мрежата Натура 2000.
Процедурата по оценка на качеството на доклада за оценка на въздействието върху околната среда, общественото обсъждане и ЕЕС преминаха успешно. Накратко процедурата протече в следния ред:
Инвеститорът внесе Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение в РИОСВ-Пазарджик за оценка на качеството. РИОСВ-Пазарджик даде положителна оценка на посочения ДОВОС, както и на приложения към него Доклад за оценка за съвместимост (ДОС).

В последствие бе дадена дата за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение. То се проведе в Община Пазарджик, кметство на с. Алеко Константиново и кметство на с. Ракитово на 21 и 22 март 2012 г.

На общественото обсъждане експерти от П-Юнайтед представиха кратко резюме на Доклада за ОВОС и ДОС на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица поставиха въпроси по отделните компоненти на околната среда, разгледани в ДОВОС и ДОС и извършената оценка. На въпросите си те получиха изчерпателен отговор.

Протоколът от общественото обсъждане, включително поставените въпроси и дадените отговори, беше внесен в РИОСВ-Пазарджик.
Като последваща стъпка горепосоченият Доклад за ОВОС бе разгледан на заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Пазарджик. На заседанието ЕЕС разгледа и одобри Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение на Община Пазарджик.