Loading

НОВИНА

01 Feb '12

Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „Би Ейч Ди Кансълтинг" ЕООД

П-Юнайтед успешно изготви документацията по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвстиционното предложение на „БИ ЕЙЧ ДИ КАНСЪЛТИНГ" ЕООД  за изграждане на „Апартаментен хотел с жилищна част" в УПИ V-3094, кв. 53, местност „Зона за отдих", землище на с. Панчарево, район „Панчарево", Столична община.

В процеса на работа бяха предложени екологосъобразни решения за реализацията на проекта, които бяха приети от инвеститора и от РИОСВ-София. Направените от П-Юнайтед ООД предложения гарантират опазването на околната среда и здравето на хората и спомогнаха за решението на РИОСВ за неизвършване на ОВОС на инвестиционното предложение.

На база на внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, РИОСВ-София постановява да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение на „БИ ЕЙЧ ДИ КАНСЪЛТИНГ" ЕООД.