Loading

ПРОЕКТ

05 Oct '11

"ЛИДЛ България" - Разрешение за дейности с отпадъци

"П-Юнайтед" успешно приключи процедурата на "ЛИДЛ България" за получаване на Разрешение за дейности с отпадъци (Разрешение по чл. 37 от ЗУО).

По време на първата част от процедурата за получаване на Разрешение за дейности с отпадъци от съответните регионални инспекции по околна среда (РИОСВ) бяха утвърдени работни листове за класификация на отпадъците за всички обекти на "ЛИДЛ България" на територията на Република България. Обектите на "ЛИДЛ България" са на територията на цялата страна и работни листове бяха внесени за одобрение във всички РИОСВ.

Като следващ етап от процедурата за получаване на Разрешение по чл. 37 от ЗУО съответните РИОСВ съгласуваха Фирмените програми за управление на дейностите по отпадъци за всички обекти на "ЛИДЛ България" на територията на Република България. Програма за управление на отпадъците за всички обекти на "ЛИДЛ България" беше утвърдена от РИОСВ-София.

Бяха подадени и заверени отчетни книги от съответните регионални инспекции, тъй като лицата ("ЛИДЛ България"), чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на отпадъци са длъжни да водят отчетни книги за генерираните от тях отпадъци. Необходимо е и да изготвят годишни отчети, които за 2010 г. бяха изготвени от "П-Юнайтед" ООД.

Като следваща стъпка "П-Юнайтед" изготви Заявлението за издаване на Разрешение по чл. 37 от ЗУО, което беше подадено в Министерството на околната среда и водите. МОСВ издаде Разрешение по чл. 37 от ЗУО на "ЛИДЛ България", с което проектът окончателно беше приключен успешно.