Loading

ПРОЕКТ

21 Oct '11

"Терраветроссоле" – орнитологичен мониторинг

Ветроенергиен парк „Орисол 1“ е разположен по протежението на Боснешки рид, община Перник и включва 21 броя ветрогенератори.
Ветроенергиен парк „Орисол 2“ е разположен по протежението на планината Голо Бърдо в землищата на гр. Перник и гр. Радомир и включва 18 броя ветрогенератори.
Ветроенергиен парк „Орисол 3 и 4“ е разположен в най-източния дял (Гологлавски рид) на Конявската планина и включва 19 броя ветрогенератори.

Компетентен орган и за трите инвестиционни предложения е РИОСВ-Перник. Той постановява да се извърши Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и на трите инвестиционни предложения.

За трите инвестиционни предложения РИОСВ-Перник постановява да се извърши и Оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитена зона от мрежата Натура 2000.
За „Орисол 1“: Оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици „Витоша“ с код BG0000113 и защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна „Витоша“ с код BG0000113.
За „Орисол 2“: Оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна „Острица“ с код BG0001375.
За „Орисол 3 и 4“: Оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна „Конявска планина“ с код BG0000298.

Към днешна дата "П-Юнайтед" успешно приключи една част от едногодишния орнитологичен мониторинг и за трите ветропарка – проучването на гнездовия период на птиците. В момента се провежда друга част от стартиралия орнитологичен мониторинг -  наблюдение на есенната миграция в района на ветроенергиен парк „Орисол 1“.
Предстои и провеждането на останалите части от този орнитологичен мониторинг на територията на трите парка – наблюдение през зимния период и на пролетната миграция.