Loading

ПРОЕКТ

01 Aug '11

Положителна оценка по ОВОС

"П-Юнайтед" успешно приключи процедурата за ОВОС на „Инертни материали-Ямбол“ АД. Инвестиционното им предложение за  „Добив на мрамори  и мраморизирани варовици от находище “Каменец” в землището на с. Каменец, общ. Стралджа, обл. Ямбол” получи положителна оценка на изготвената от "П-Юнайтед" ООД Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на ВЕЕС при МОСВ.

Към Доклада за ОВОС не бе необходимо изготвянето на Доклад за Оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитени зони от мрежата Натура 2000.
Процедурата по оценка на качеството на доклада за оценка на въздействието върху околната среда, общественото обсъждане и ВЕЕС преминаха успешно. Накратко процедурата протече в следния ред:
Инвеститорът внесе Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение в МОСВ за оценка на качеството. МОСВ даде положителна оценка на посочения ДОВОС.

Впоследствие бе дадена дата за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение. То се проведе в Община Каменец на 2 юни 2011 г.

На общественото обсъждане експерти от "П-Юнайтед" представиха кратко резюме на Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение.
Заинтересованите лица поставиха въпроси по отделните компоненти на околната среда, разгледани в ДОВОС и извършената оценка. На въпросите си те получиха изчерпателен отговор.
Протокола от общественото обсъждане, включително поставените въпроси и дадените отговори, беше внесен в Министерството на околната среда и водите.

Като последваща стъпка горепосоченият Доклад за ОВОС бе разгледан на заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при Министерство на околната среда и водите (МОСВ). На заседанието ВЕЕС разгледа и одобри Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение на „Инертни материали-Ямбол“ АД.