Loading

ПРОЕКТ

14 Jan '11

Моделиране на разпространението на атмосферни замърсители на "Метал" АД

"Метал" АД, като клиент на "П-Юнайтед" ООД, получи висококвалифицирана, консултантска помощ и услуги в областта на екологията и опазването на околната среда.

За предприятието бяха изготвени модел на разпространението на атмосферни замърсители от производствената му дейност, беше изготвена и необходимата документация за изменение и допълнение на комплексното им разрешително.

По време на целия период, през който двете фирми работиха заедно, "П-Юнайтед" оказваше подкрепа на "Метал" АД и консултираше професионално отдела по екология за всички съществуващи и потенциални проблеми, за възможните решения и бъдещи стъпки, които трябва да бъдат предприети.

По време на съвместната работа беше открита грешка в Наредбата за качество на атмосферния въздух, която пряко касаеше предприятието.
"П-Юнайтед" изготви необходимата документация за доказателствен материал и тази грешка беше отстранена от Българското законодателство.