Loading

ПРОЕКТ

01 Jan '10

Програма за управление на отпадъците на "Пласт Комерс" ООД

"Пласт Комерс" ООД е производствено предприятие, намиращо се в гр. Берковица, с основен предмет на дейност производство на профили и дребни детайли за строителството от пластмаса.

При изготвянето на необходимата документация за получаване на разрешително по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците основното предизвикателство беше да се определят и класифицират основните производствени отпадъци и да се изготви реално изпълнима програма за управление на отпадъците.

С анализа на технологията на работа на предприятието бяха класифицирани общо 10 отпадъка, за които бяха подадени работни листа в РИОСВ-София. След одобрението на работните листа беше разработена програма за управление на отпадъците, в която бяха посочени технологията на работа, видове и количества генерирани отпадъци, място и начин на съхранение, инвестиционна програма за дейности с отпадъците и авариен план.

Програмата беше приета без забележки от РИОСВ-София.
Изготвено беше и Заявление по член 37 от ЗУО, на базата на което беше издадено Разрешително за дейности с отпадъците на "Пласт Комерс" АД.