Loading

НОВИНА

17 Feb '22

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG16M1OP002-2.009-0010-C01

Събитието ще се проведе на 22-ри февруари 2022 г. от 11:00 часа в Зала за пресконференции, Българска телеграфна агенция, гр. София при спазване на всички противоепидемични мерки. За участниците, които нямат възможност да се включат на място, могат да гледат на живо https://bta.bg/bg/pressclub/8646.

Моля желаещите да присъстват да потвърдят предварително участието си на посочените контакти:

Организатор на събитието: "П-Юнайтед“ ЕООД, адрес: гр. София 1756, бул. "Св. Климент Охридски" № 14, ет. 5, e-mail: mail@p-united.org 

Събитието се провежда в рамките на Проект № BG16M1OP002-2.009-0010-C01 „Разработване и демонстрация на уеб-базиран модел (инструмент) (WASP-Tool) за предотвратяване образуването на отпадъци, насърчаващ местните власти за достигане на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент “П-Юнайтед“ ЕООД.

--------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------