Loading

ПРОЕКТ

01 Mar '11

"Кунино Енерджи" АД - Проект за рекултивация

Проектът за рекултивация, изпълнен от "П-Юнайтед" ООД, обхваща възстановяването на земеделски земи в местността „Горна лъка” в землището на с. Радовене, общ. Роман, обл. Враца. Терените представляват земеделски земи от ІІІ и ІV категория.

Рекултивацията се налага, тъй като целият масив е разположен в заливаемата тераса на р. Искър, като е ограничен между съществуваща ж.п. линия, път и р. Искър.
При наводненията от пролетта и лятото на 2005 г. водите на р. Искър неколкократно преляха, наводниха и ерозираха този участък, като го направиха негоден за земеделско ползване.
При това положение описаният участък, при сегашния си ландшафт, остава силно уязвим от разливането на р. Искър, като след всеки разлив за дълго остава преоводнен и непрекъснато ерозира, което го прави непригоден за земеделско ползване.

Проектът за рекултивация е насочен към възстановяване годността на терените за земеделско ползване. Непредвиден проблем, с който се сблъска екипът проектанти на "П-Юнайтед ООД", беше високото съдържание на тежки метали във взетите от терена почвени проби. Това наложи промени в първоначалния вариант на предвидената биологична рекултивация и препоръки към възложителя на проекта за рекултивация за по-нататъшно съобразяване със съдържанието на тежки метали при управлението на терена.