Loading

ОБЯВА

28 Jan '21

Процедура за избор на изпълнител по ПМС 160/01.07.2016 г. в изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.009-0010-C01

В изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.009-0010-C01 C01 с наименование „Разработване и демонстрация на уеб-базиран модел (инструмент) (WASP-Tool) за предотвратяване образуването на отпадъци, насърчаващ местните власти за достигане на целите     по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ - Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, е публикувана публична покана за избор на изпълнител.
Предметът на процедурата е „Избор на изпълнител за извършване на експертни анализи, проучвания и оценки, разработване на уеб-базиран модел, прилагане на демонстрационни дейности, организиране и провеждане на кампании за популяризиране на резултатите от демонстрационен проект: "Разработване и демонстрация на уеб-базиран модел (инструмент) (WASP-Tool) за предотвратяване образуването на отпадъци, насърчаващ местните власти за достигане на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците““.
Публичната покана и цялата документация към нея, съдържащи изискванията и условията към кандидатите, може да бъде намерена на интернет адреса на ИСУН 2020 -https://eumis2020.government.bg/ .