Loading

НОВИНА

12 Aug '20

„П-Юнайтед“ ще изпълнява проект по приоритетна ос „Отпадъци“ на „ОПОС 2014-2020 г.“

На 11.08.2020 г. е подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за изпълнението на проект „РАЗРАБОТВАНЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ НА УЕБ-БАЗИРАН МОДЕЛ (ИНСТРУМЕНТ) (WASP-TOOL) ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ, НАСЪРЧАВАЩ МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“, с № BG16M1OP002-2.009-0010-C01. Проектното предложение се основава на: осъществяване на практика, изпитване и оценяване на управленски подход за предотвратяване образуването на отпадъци, реализиран и приключил, с постигнати резултати в Гърция и Кипър.

Общата стойност на проекта е 386 460,00 лв., от които:
- 328 491,00 лева, съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие;
- 57 969,00 лева, съфинансиране от националния бюджет на Република България. 
Главната цел, която си поставяме е трансфериране и адаптиране на най-актуалните и най-успешни европейски практики за предотвратяване образуването на отпадъци към индивидуалните условия на общините в България, с перспектива за достигане на адекватно ниво на планиране, основополагащо за постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. За постигане на целта, като част от проекта, ще изпълним:
- Осигуряване на уеб-базиран модел за вземане на решения и ефективно управление на отпадъците, по-конкретно предотвратяване на тяхното образуване, на местно ниво.
- Предотвратяване образуването на 30 t отпадъци на територията на Столична община.
За повече информация и актуални новини по изпълнение на проекта следете нашата страница.