Loading

ПРОЕКТ

09 Dec '19

Разработване на Национални стандарти за качество на почвите

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда
Изпълнител: „П-Юнайтед“ ЕООД
Дата на сключване на Договора: 07.12.2018 г.
Дата на приключване на Договора: 07.12.2019 г.
Териториален обхват: Национален
Статус: Приключен.

Същност на проекта: Разработването на стандарти за качество на почвите се налага във връзка с изпълнение на поети ангажименти на страната към: Стокхолмската конвенция, Регламент (ЕО№850/2004) за покриване на изискванията за докладване на показатели по посочените УОЗ; Тематичната стратегия (СОМ)(2006)(0231) за качеството на почвите. Предложените стандарти, параметри и техните нива максимално точно и представително са съобразени с основните характеристики на почвената покривка, имащи отношение към миграцията, достъпността и имобилизацията на замърсителите в почвата.
Цели на проекта: Целта на проекта е да се предложат стандарти за качество на почвите, които да послужат за надграждане на съществуващата към момента нормативна база, в която са засегнати единствено и то непълно показателите за оценка на почвеното замърсяване.
Нашият подход при изпълнение на проекта:
- Извършен е преглед на европейското и националното законодателство и добри практики, имащи отношение към избора, установяването и контрола на замърсителите;
- Извършен е преглед на прилагани методики за анализ и оценка на замърсяване;
- Извършен е анализ и е изготвено предложение за проектен списък с показатели с гранични стойности, имащи отношение към процесите протичащи в почвената покривка, нейните качества и функции;
- Набавена е информация относно установените за страната вид, тип и начин на земеползване и са избрани  съответните предохранителни, максимално допустими и интервенционни концентрации на избраните показатели;
- Направен е анализ и набавената информация относно установените основни параметри на почвената покривка, имащи отношение към отчитане на поведението на замърсителите в почвата;
- Изготвен е окончателен доклад и проект на предложение за стандарти за качеството на почвите.
Резултати: Изготвено предложение за стандарти за качество на почвите.