Loading

ПРОЕКТ

07 Nov '19

Разработване на методики във връзка с чл. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и за реда и начина на извършване на контрол на изпълнението на условията в решението за страничен продукт по чл. 4, ал. 2 от ЗУО

Възложител: Министерство на околната среда и водите
Изпълнител: „П-Юнайтед“ ЕООД
Дата на сключване на Договора: 21.12.2018 г.
Дата на приключване на Договора: 06.11.2019 г.
Териториален обхват: Национален
Статус: Приключен

Същност на проекта: Същността на проекта е разработването на предложение за транспониране на измененията в Рамковата директива по отношение на изискванията за определяне на отпадъците като странични продукти и осигуряване на солидна база за прилагане на мерките на национално ниво. Това ще стимулира поетапната замяна на съществуващия линеен икономически модел с модел за управление на отпадъците, който подкрепя конкурентоспособността на българските компании, осигурява намаляване на разходите за третиране на отпадъците и ускорява въвеждането на нови технологии за устойчиво развитие.
Изготвянето на методиките цели уеднаквяване на изискванията към заинтересованите лица при предоставянето на данни и информация, като осигури съгласуваност на данните и информацията.
От друга страна, методиките са насочени да улеснят въвеждането на механизми за компетентния орган, така че да му дадат възможност да проследи и потвърди съответствието и достоверността на подадената информация от заинтересованите лица/операторите на съоръжения и представените съпътстващи документи и да изготви и постави условия, при които да се извършва дейността и експлоатацията на съоръженията.
Целта на проекта е да бъде създаден модел за осъществяване на последващ контрол, който да гарантира спазване на законодателните изисквания към отпадъците и съответните продукти и прилагане на мерките за опазване на здравето на хората и околната среда
Цели на проекта: Подпомагане разработването на предложение за транспониране на измененията в Рамковата директива, по отношение на изискванията за определянето на отпадъците като странични продукти и осигуряване на солидна база за прилагане на мерките на национално ниво от страна на публичния и частен сектор.
Нашият подход при изпълнение на проекта:
- Изготвяне на анализ относно обхвата и прилагането на настоящите разпоредби за издаване на решение за страничен продукт по чл. 4 от Закона за управление на отпадъците; Оценка на съществуващите практики за подаване на заявление, изискване на допълнителна информация и издаване на решения за страничен продукт, в т.ч. поставяните от компетентния орган условия;
Преглед и анализ на информацията по прилагане на чл. 27 от Директива 2008/98/ЕС относно отпадъците – нормативни изисквания и процедури; специфични случаи; решения на Европейския съд с информация за Процедури и практики относно странични продукти в страните членки на ЕС (Ирландия, Нидерландия, Полша, Испания, Дания, Италия, Хърватия, Естония, Австрия, Гърция, Латвия, Финландия); Специфични случаи; Решения на Европейския съд;
- Изготвяне на анализ на предстоящите изменения на Рамковата директива за управление на отпадъците по отношение на чл. 5 за страничните продукти и изготвяне на предложение за изменение и допълнение на чл. 4 от Закона за управление на отпадъците;
- Разработване на образци по чл. 4 ЗУО;
- Теоретично изложение и параметри от практиката в държави от ЕС по отношение на промишлената симбиоза: Връзка между кръговата икономика и промишлената симбиоза; Практиката в държави от ЕС по отношение на промишлената симбиоза (Дания, Швеция, Германия, Финландия, Италия, Русия);
- Оценка на потенциала за реализиране на промишлена симбиоза в България и определяне на приоритетни промишлени сектори, в които е възможно да се приложи този подход.
Резултати:
- Извършен предварителен анализ и оценка;
- Разработени образци по чл. 4 ЗУО;
- Разработена концепция за промишлена симбиоза;
- Изготвен Окончателен доклад и организиран семинар за заинтересованите страни за представяне на резултатите от проекта.