Loading

НОВИНА

23 Dec '10

Излезе от печат нов Учебник по рекултивация

Учебникът по "Рекултивация на нарушени терени" разглежда и дава отговор както на научните подходи, така и на практическата приложимост в различни направления, свързани с рекултивационните практики и мероприятия, отнесени към различното естество на нарушените терени от антропогенна дейност.

Учебникът предоставя научна и приложна информация, свързана с анализ на състоянието на почвите и земната повърхност и възможностите за рекултивация на нарушените терени от всякакво естество на производствена дейност, както и обобщено представяне на собствения опит на проф. Желева от практическото изпълнение на проекти на различни обекти, свързани с различни производства.

Учебникът е разработен в седем основни раздела. Относителният дял на разделите е различен, но е правилно разпределен, което позволява балансираното им включване в структурата на учебника с цел да се покрият всички направления, касаещи рекултивационни дейности.

Материалът е подготвен и поднесен по един твърде интелигентен начин, което говори за високия професионализъм на проф. д-р Желева, чиито опит е позволил учебникът по рекултивация да бъде илюстриран великолепно. Той улеснява разбирането на материала и по-лесното му възприемане. Разбира се, работата върху една толкова широка и всеобхватна тема е сложна, тъй като и разнообразието от форми на въздействие и нарушаване на обектите е голямо.