Loading

ПРОЕКТ

10 Jan '10

Oбщина Берковица

Екипът на „П-Юнайтед“ изготви успешно и защити пред експертния съвет на РИОСВ-Монтана Доклад за ОВОС на Община Берковица за реконструкция на пътя, свързващ града с хижа „Ком“.

Към горецитирания Доклад за ОВОС беше изготвена и оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитена зона по Директивата за птиците „Западен Балкан" и защитена зона по Директивата за местообитанията „Западна Стара Планина и Предбалкан".