Loading

Решения по Сектори

Вашият бизнес е свързан със селското стопанство и животновъдството? Ние успешно партнираме с вашия сектор като предлагаме консултации, експертни доклади, свързани с цялостното управление на бизнеса, разширения и/или реализация на нови инвестиционни предложения, управление на водите и отпадъците, включително технологии за третиране и крайно обезвреждане на отпадъците.

Услугите, които предлагаме включват, но не се ограничават до:

 • Качество на Въздуха и Климатични Промени
 • Управление на Замърсени Почви и Нарушени Терени
 • Оценки на Въздействие върху Околната Среда и Екологични Оценки
 • Планиране и Изготвяне на Стратегически Документи
 • Управление на Водите
 • Мониторинг
Виж още

Химическата промишленост включва широка гама от производства и създава разнообразен спектър от клиенти - от производство и преработка на нефтопродукти до специализирани производствени и преработвателни компании. Ние предлагаме пълен набор от услуги, които ще ви помогнат да постигнете вашите корпоративни цели, да отговорите на нормативните изисквания и очакванията на обществеността.

Услугите, които предлагаме включват, но не се ограничават до:

 • Качество на Въздуха и Климатични Промени
 • Управление на Замърсени Почви и Нарушени Терени
 • Оценки на Въздействие върху Околната Среда и Екологични Оценки
 • Планиране и Изготвяне на Стратегически Документи
 • Управление на Водите
 • Управление на Отпадъците
 • Мониторинг
 • Устойчиво Развитие
 • ГИС и База Данни
Виж още

Ние разбираме риска, свързан с реализацията на нови инвестиционни проекти, включително важността на общественото ангажиране на всеки етап от реализацията на даден проект. От изграждането на градска инфраструктура, до възстановяването на нарушени терени и разработването на системи за управление на води и отпадъци, ние помагаме на нашите клиенти да отговорят на множеството изисквания за успешното реализиране на проектите и устойчивото развитие на общността и околната среда.

Услугите, които предлагаме включват, но не се ограничават до:

 • Качество на Въздуха и Климатични Промени
 • Управление на Замърсени Почви и Нарушени Терени
 • Оценки на Въздействие върху Околната Среда и Екологични Оценки
 • Планиране и Изготвяне на Стратегически Документи
 • Управление на Водите
 • Управление на Отпадъците
 • Биологично Разнообразие
 • Дейности в Горите
 • Мониторинг
 • ГИС и База Данни
Виж още

Ние, от П-Юнайтед, предлагаме широк спектър от екологични и инженерни решения на компаниите, свързани с производство и пренос на електроенергия, включително избор на площадка, издаване на разрешителни, ОВОС, оценки на съответствие за строителство и експлоатация, управление на отпадъците, търговия с емисии, промяна на предназначението на земеделски и горски територии, комплексни разрешителни, извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда.

Услугите, които предлагаме включват, но не се ограничават до:

 • Качество на Въздуха и Климатични Промени
 • Управление на Замърсени Почви и Нарушени Терени
 • Оценки на Въздействие върху Околната Среда и Екологични Оценки
 • Планиране и Изготвяне на Стратегически Документи
 • Управление на Водите
 • Управление на Отпадъците
 • Биологично Разнообразие
 • Дейности в Горите
 • Екосистемни Услуги
 • Мониторинг
 • ГИС и База Данни
Виж още

Нашият опит в проучването и опазването на биологичното разнообразие и околната среда включва предоставянето на услуги, свързани с мониторинг и картиране на биологичното разнообразие, включително флора, фауна, птици, природни местообитания и други, оценки за съвместимост, планиране и прилагане на мерки за опазване на ландшафта, на редки и застрашени видове, планиране управлението на видове, защитени зони и защитени територии.

Услугите, които предлагаме включват, но не се ограничават до:

 • Качество на Въздуха и Климатични Промени
 • Управление на Замърсени Почви и Нарушени Терени
 • Оценки на Въздействие върху Околната Среда и Екологични Оценки
 • Планиране и Изготвяне на Стратегически Документи
 • Управление на Водите
 • Биологично Разнообразие
 • Дейности в Горите
 • Екосистемни Услуги
 • Мониторинг
 • Устойчиво Развитие
 • ГИС и База Данни
Виж още

Ние, от П-Юнайтед, сме приемани като доверен съветник от много успешни производители и инвеститори. Предоставяме услуги, които водят до подобряване на екологичната ефективност и екологичните показатели на предприятията, съответствието на дейностите с българското и европейско екологично законодателство, въвеждане на екологични иновации, повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на количествата генерирани отпадъци.

Услугите, които предлагаме включват, но не се ограничават до:

 • Качество на Въздуха и Климатични Промени
 • Управление на Замърсени Почви и Нарушени Терени
 • Оценки на Въздействие върху Околната Среда и Екологични Оценки
 • Планиране и Изготвяне на Стратегически Документи
 • Управление на Водите
 • Управление на Отпадъците
 • Мониторинг
 • Устойчиво Развитие
 • ГИС и База Данни
Виж още

Нашият комплексен подход е приложим към всеки етап от вашия проект, в подкрепа на усилията ви за перфектно управление, отчетност и прозрачност към околната среда и обществеността. Предлаганите от нас услуги покриват всички етапи от реализацията на вашия бизнес проект - от проучвателните дейности, през търговско откритие, строителство и експлоатация, до крайното закриване и рекултивация.

Услугите, които предлагаме включват, но не се ограничават до:

 • Качество на Въздуха и Климатични Промени
 • Управление на Замърсени Почви и Нарушени Терени
 • Оценки на Въздействие върху Околната Среда и Екологични Оценки
 • Планиране и Изготвяне на Стратегически Документи
 • Управление на Водите
 • Управление на Отпадъците
 • Биологично Разнообразие
 • Мониторинг
 • Устойчиво Развитие
Виж още

Екипът ни има богат опит и широки познания в областта на рециклирането и управлението на отпадъците. П-ЮНАЙТЕД успешно консултира и осигурява практическа подкрепа на инвеститори и оператори на инсталации за преработка на отпадъци, депа за отпадъци, инсталации за рециклиране, инсталации за оползотворяване на отпадъци, площадки за компостиране и други.

Услугите, които предлагаме включват, но не се ограничават до:

 • Качество на Въздуха и Климатични Промени
 • Управление на Замърсени Почви и Нарушени Терени
 • Оценки на Въздействие върху Околната Среда и Екологични Оценки
 • Планиране и Изготвяне на Стратегически Документи
 • Управление на Водите
 • Управление на Отпадъците
 • Мониторинг
Виж още

Нашият сериозен опит в областта на възобновяемата енергия помага на клиентите ни да инвестират и работят екологосъобразно и икономически ефективно, като същевременно защитаваме тяхната репутация и добро име. Ние помагаме на нашите клиенти да навлязат на нови пазари и ги подкрепяме през целия инвестиционен процес в производство на зелена енергия.

Услугите, които предлагаме включват, но не се ограничават до:

 • Управление на Замърсени Почви и Нарушени Терени
 • Оценки на Въздействие върху Околната Среда и Екологични Оценки
 • Планиране и Изготвяне на Стратегически Документи
 • Биологично Разнообразие
 • Дейности в Горите
 • Екосистемни Услуги
 • Мониторинг
 • ГИС и База Данни
Виж още

Нашето желание и решителност да предоставим най–доброто ни различава от конкуренцията. Нашата компания предоставя набор от услуги в областта на околната среда, решаващи за изграждането, поддържането и възстановяването на автомобилна и жп инфраструктура.

Услугите, които предлагаме включват, но не се ограничават до:

 • Качество на Въздуха и Климатични Промени
 • Управление на Замърсени Почви и Нарушени Терени
 • Оценки на Въздействие върху Околната Среда и Екологични Оценки
 • Планиране и Изготвяне на Стратегически Документи
 • Управление на Водите
 • Управление на Отпадъците
 • Биологично Разнообразие
 • Дейности в Горите
 • Мониторинг
 • Устойчиво Развитие
 • ГИС и База Данни
Виж още

Ние предлагаме цялостни екологични решения и услуги за национални, регионални и местни власти и общини в рамките на Европейския съюз, които работят за устойчиво градско развитие и опазване на околната среда. Както при планиране и реализация на инфраструктурни проекти, така и при изготвянето на стратегически документи, ние можем да ви окажем пълноценно съдействие, така че вашият проект да бъде екологосъобразен, "зелен" и да отговори на високите очаквания на обществото.

Услугите, които предлагаме включват, но не се ограничават до:

 • Качество на Въздуха и Климатични Промени
 • Управление на Замърсени Почви и Нарушени Терени
 • Оценки на Въздействие върху Околната Среда и Екологични Оценки
 • Планиране и Изготвяне на Стратегически Документи
 • Управление на Водите
 • Управление на Отпадъците
 • Биологично Разнообразие
 • Екосистемни Услуги
 • Мониторинг
 • Устойчиво Развитие
 • ГИС и База Данни
Виж още

Независимо дали искате да отговорите на изискванията на екологичното законодателство, да намалите потреблението на суровини и материали, да повишите енергийната си ефективност, да подобрите своите екологични показатели или просто да работите с грижа за околната среда, ние ще ви осигурим подкрепа и консултации, които да отговарят на вашия бизнес и високи стандарти.

Услугите, които предлагаме включват, но не се ограничават до:

 • Качество на Въздуха и Климатични Промени
 • Управление на Замърсени Почви и Нарушени Терени
 • Оценки на Въздействие върху Околната Среда и Екологични Оценки
 • Планиране и Изготвяне на Стратегически Документи
 • Управление на Водите
 • Управление на Отпадъците
 • Биологично Разнообразие
 • Дейности в Горите
 • Екосистемни Услуги
 • Мониторинг
 • ГИС и База Данни
 • Стратегическо Планиране
 • Устойчиво Развитие
Виж още

Услуги

Все повече доказателства са налични за това, че качеството на атмосферния въздух и климатичните промени имат съществено отражение върху ефективността на инвестициите, устойчивото управление на активите на нашите клиенти и като цяло върху бизнеса. Работим, както за намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите и емитираните вредни вещества в отпадъчните емисии, така и за подобряване на качеството на атмосферния въздух като цяло.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 • Мониторинг на Качеството на Атмосферния Въздух
 • Мониторинг на Отпадъчни Прахо-Газови Емисии
 • Моделиране Разпространението на Прахо-Газови Емисии

За повече информация и запитвания се свържете с нас.

Свържете се с нас

От проучване на базовото състояние, прилагане на мерки за възстановяване и/или компенсаторни мерки, нашите специалисти са отдадени през целия период на проекта.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 • Мониторинг на Природните Местообитания
 • Защитени Територии и Защитени Зони от Натура 2000
 • Теренни Проучвания
 • Мониторинг на Фауната
 • Мониторинг на Птици и Прилепи
 • Мониторинг на Флората
 • Мониторинг на Растителността
 • Оценки за Съвместимост
 • Картиране
 • ГИС и База Данни
 • Картиране и Изготвяне на Модели

За повече информация и запитвания се свържете с нас.

Свържете се с нас

Нуждаете се от разработка на устойчиви решения за справяне с предизвикателствата при управлението и възстановяването на замърсени и деградирали почви и терени? В наше лице ще откриете партньор, с който да постигнете поставените технически и екологични изисквания за възстановяване на околната среда, като същевременно ще проявим адекватна грижа за здравето на хората, околната среда, нормативните изисквания, разходите за възстановяване и покриване на очакванията на заинтересованите страни и обществеността.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 • Мониторинг и Оценка на Качеството на Почвите
 • Ремедиация
 • Рекултивация

За повече информация и запитвания се свържете с нас.

Свържете се с нас

Екосистемните услуги включват ползите, които хората получават от екосистемите. Тези ползи включват: Обезпечителни услуги, като води, природни продукти и други; Регулиращи услуги, като регулиране на качеството на водата и почвата или чрез контрол върху водния отток; Културни услуги, като духовни, рекреационни и естетически преживявания; Помощни услуги, като циклите на хранителните вещества, които поддържат живота на Земята.
Оценката на състоянието на екосистемите, на предоставянето на услуги, както и тяхната връзка с благосъстоянието на човека, изисква интегриран подход. Това дава възможност в процеса на вземане на решения да се оцени стойността на услугите и да се определят подходите за устойчиво управление на екосистемните услуги.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 • Оценка и Остойностяване на Екосистемни Услуги
 • Управление на Природни Ресурси

За повече информация и запитвания се свържете с нас.

Свържете се с нас

Екипът ни е изграден от специалисти с над 15 годишен опит в изготвянето на ОВОС и Екологични оценки. Нашият опит включва проекти в различни сектори на икономиката в това число минно-добивна промишленост, транспорт, инфраструктура, енергетика и т.н. Нашата основна цел – подпомагането на нашите клиенти да планират, проектират, изградят и експлоатират своя проект по график, като същевременно с това отговарят на собствените си очаквания и разбира се, на нормативните изисквания за опазване на околната среда, устойчиво развитие и положително влияние върху хората. Независимо дали става въпрос за създаване на ново предприятие или реконструкция и разширение на съществуващо, утвърденият екип от експерти на П-Юнайтед осигурява цялостна услуга и експертиза, която е необходима за успешна реализация на проекта и подкрепа от местната общественост.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 • Информация за Преценяване Необходимостта от ОВОС
 • ОВОС
 • Уведомления за Инвестиционни Предложения
 • Комплексни Разрешителни (КПКЗ)
 • Екологични Оценки
 • Оценки за Съвместимост

За повече информация и запитвания се свържете с нас.

Свържете се с нас

Устойчивото управление на горите е важно за намаляване на деградацията на горите и обезлесяването, като същевременно допринася за увеличаването на преките ползи за хората и околната среда. Специално внимание се отделя на изготвянето на научно обосновани препоръки за най-рационалното използване на горския фонд, повишаване на производителността на горите, както и разширяване на тяхното използване.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 • Таксация и Лесоустройство
 • Горскостопански Планове
 • Проучване на Здравословното Състояние

За повече информация и запитвания се свържете с нас.

Свържете се с нас

Ние използваме най–добрите производствени практики, усъвършенствани технологии и софтуер за географски информационни системи (ГИС) и База данни. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти и технологии за събиране, анализиране и моделиране на данни, необходими за добро планиране на проекти, управление на риска, картиране и други.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 • Изработване на Специализирани Карти
 • Изработване на ГИС и База Данни

За повече информация и запитвания се свържете с нас.

Свържете се с нас

Мониторинг на биотичните и абиотичните компоненти и фактори на околната среда - специализиран, ефективен и съобразен с всички нормативни изисквания и добри практики.
Прилагаме утвърдени методики и предлагаме иновативни решения за получаване на надеждни резултати при мониторинг на отпадъчни емисии, води, почви, отпадъци, биоразнообразие и други.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 • Мониторинг на Качеството на Атмосферния Въздух
 • Мониторинг на Природните Местообитания и Растителността
 • Мониторинг на Отпадъчни Прахо-Газови Емисии
 • Мониторинг на Повърхностни и Подземни Води
 • Мониторинг на Биологичното Разнообразие
 • Мониторинг на Видове от Флората и Фауната
 • Планове за Мониторинг
 • Мониторинг на Почвите
 • Мониторинг на Отпадъчни Води
 • Картиране

За повече информация и запитвания се свържете с нас.

Свържете се с нас

Дългосрочната визия и планиране е ключов фактор за устойчиво развитие. Ние разбираме последствията от стратегическото решаване на ключовите въпроси в цялата верига и в зависимост от нуждите на клиента, ги разглеждаме на стратегическо и тактическо ниво, като използваме целия набор от умения и знания, които сме придобили при изпълнението на всички предлагани от нас услуги.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 • Планове за Управление на Защитени Територии
 • Планове за Управление на Минни Отпадъци
 • Планове за Управление на Качество на Атмосферния Въздух
 • Разработване на Стратегии, Програми и Планове в Областта на Околната Среда
 • Планове за Мониторинг на Околната Среда
 • Планове за Управление на Околната Среда
 • Планове за Управление на Защитени Зони
 • Планове за Управление на Водите
 • Планове за Управление на Отпадъци

За повече информация и запитвания се свържете с нас.

Свържете се с нас

Устойчивото развитие е сложен комплекс, който изисква систематичен подход, с внимание към труда, общността, екологичните и икономическите фактори, които оформят и влиянието на всеки проект. Изискванията на обществото са, че нови, големи инфраструктурни проекти трябва да демонстрират съответствие с принципите на устойчивото развитие, чрез цялостно идентифициране и отстраняване на отрицателните въздействия върху околната среда и местните общности. Отвъд минимизиране на въздействието, от проектите се очаква да бъдат с нулев или нетен положителен ефект върху околната среда и обществото. Нашата мисия е да помогнем това да се случи.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 • Стратегическо Планиране
 • Зелена Инфраструктура

За повече информация и запитвания се свържете с нас.

Свържете се с нас

Нашият опит в управлението на отпадъци и ресурси, както и предоставянето на услуги и съвети на нашите клиенти в тази област имат дълготраен ефект и доказана резултатност. С покачването на разходите за управление на отпадъци, все по-сложната законодателна рамка и възможностите за оползотворяване на отпадъците като ресурс, нараства и нашата клиентска база. Предлаганите от нас решения се превърнаха в трайна бизнес тенденция и все повече фирми осъзнават необходимостта от подобряването на своите практики за управление на отпадъците.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 • Програми за Управление на Отпадъците
 • Програми за Управление на Минните Отпадъци
 • Проектиране на Депа за Отпадъци

За повече информация и запитвания се свържете с нас.

Свържете се с нас

Нашият екип може да идентифицира финансовите, социалните, техническите и екологичните фактори при пречистване на водите за всички видове процеси и във всички видове индустрии.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 • Разрешителни за Заустване на Отпадъчни Води
 • Мониторинг на Отпадъчни Води
 • Мониторинг на Повърхностни Води
 • Мониторинг на Подземни Води
 • Разрешителни за Водоползване
 • Моделиране

За повече информация и запитвания се свържете с нас.

Свържете се с нас

Новини & Проекти

За Нас

"П-ЮНАЙТЕД" ООД, ОСНОВАНА ПРЕЗ 2005 Г.

Ние, от П-Юнайтед, сме компетентни, отговорни и ангажирани. Изпълняваме нашите проекти с високо качество, с добро отношение към клиента и правим всичко възможно за постигане на поставените цели. Ние печелим, растем и се развиваме, без да отстъпваме от тези наши принципи. Наша мисия е да предоставяме компетентни услуги и да бъдем ангажирани за постигането на целите на клиента. Да получаваме одобрението на компетентните органи, в съответствие с българското и европейско законодателство.

В зависимост от обхвата на проекта, нашият екип има възможност да привлече над 200 висококвалифицирани експерта с висок образователен ценз. С повече от десетилетие професионален опит в тази сфера, ние сме изпълнили повече от 100 обществени и частни проекта, за повече от 50 организации – всички приключили успешно.

Партньорството с водещи компании, както и успешното сътрудничество с държавните институции, е част от нашата стратегия за постигане на целите за устойчиво развитие на клиентите ни.

Формулата, основана на личен опит и ресурси в съчетание с тези, споделени чрез мрежата от стратегически партньорства, ни позволява да правим много повече от това, което бихме направили сами. Вярваме, че този подход е ключът към успеха. До тук, а и за напред, ние сме постоянни в процеса на изграждане на нови сътрудничества и партньорства – създавайки обширна мрежа от споделени знания и възможности, и разбира се, гарантирайки успех на нашите клиенти. Към момента, нашата мрежа от стратегически партньорства включва над 30 компании и организации с нестопанска цел от различни страни в Европейския съюз.

Отворени сме към разширение на нашия кръгозор и участие в нови проекти, основани на партньорство, независимо дали като водещ партньор или подизпълнител. Ако Вашата компания или организация търси доверен партньор, с доказан професионализъм, може би ще имате интерес да се свържете с нас.

Свържете се с нас

РЕЗУЛТАТИ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Фирмите и правителствата създават света на утрешния ден. Те изграждат обширна инфраструктура, разработват проекти, възстановяват околната среда и подновяват икономиката, с мисълта за устойчиво развитие.

Нашият принос се изразява в това да осигурим на клиентите си законообосновани и иновативни решения по отношение на околната среда и да посрещнат предизвикателствата на устойчивото развитие. От 2005 г. ние сме партнирали успешно с повече от 50 управленски/държавни структури и частни предприятия от различни индустрии, някои от които са познати в целия свят.

Контакти

П-Юнайтед
дружество с ограничена отговорност

+359 2 44 33 528
+359 888 800 844

mail@p-united.org

+359 2 42 33 668
само факс

бул. Климент Охридски 14 (сграда Минпроект), етаж 5, София 1756, България